دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-86 
مدرنیته و حسابداری مدیریت

صفحه 1-12

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ سید جعفر میرسعیدی