دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-114 
سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

صفحه 9-22

عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


مولفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی

صفحه 23-40

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ سید عباس موسویان؛ فریدون رهنمای رودپشتی