دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 1-158 
مدت تصدی مدیرعامل و کیفیت سود: آزمون فرضیه مشکل افق

صفحه 33-42

رسول یعقوبی صالح ابادی؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری


بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی

صفحه 43-52

محمد مهدی عباسیان فریدونی؛ رمضانعلی رویایی؛ یحیی حساس یگانه