دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 1-142 
تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا