دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1395 
اثر رابطه مداری بر قضاوت‌های اخلاقی حسابرسان

صفحه 1-12

میلاد وهاب زاده گردرودباری؛ بهمن بنی‌مهد