دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-358 
تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی نسبت کفایت سرمایه در بانک ها

صفحه 77-85

محمدرضا خضری پور؛ محمدحامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی


ارائه الگویی برای کنترل مدیریتی و رفتاری بهای تمام شده ایمنی

صفحه 147-162

حمید یوسفی منش؛ هاشم ولی پور؛ اسماعیل شمس الدینی


تحلیل عوامل بیولوژیک موثر بر بهبود حسابداری سلامت از منظر اختلالات پولی

صفحه 313-322

داریوش امیدی قاسم آباد؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ ابراهیم چیرانی