دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1400 
هزینه‌یابی چرخه عمر: رویکرد نوین

صفحه 1-12

فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره فهیم نژاد؛ یاسمن پزشک


نقش سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی

صفحه 59-70

فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها


ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی

صفحه 121-134

غلامرضا مرادی رودپشتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها


پیش بینی تقلب صورت‌های مالی با استفاده از رویکرد کریسپ(CRISP)

صفحه 135-150

مهدی رضائی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


تأثیر مثبت‌نگری بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 151-165

داود روحی شاهعلی بگلو؛ رضوان حجازی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه


نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشویی

صفحه 167-177

سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


عوامل موثر تمرکز بازار حسابرس بر سبک تصمیم‌گیری حسابرس

صفحه 179-199

مهدی گوهری؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمد حسن جنانی


تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبک تفکر بر رعایت آیین حرفه ای توسط حسابداران رسمی

صفحه 267-279

بابک پوربهرامی؛ احمد یعقوب نژاد؛ افسانه توانگر؛ علی روحی


بررسی تأثیر ریسک درماندگی شرکت بر ریسک اعتباری بانک

صفحه 309-321

محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد ابراهیم پور زرندی؛ مهرزاد مینویی


تبیین اثر هاله‏ ای در حسابرسی و پیامدهای قضاوتی آن

صفحه 323-334

مهدی شریفی؛ رسول عبدی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ نادر رضائی