دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1402 
ارتباط رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای اطلاعات زیست محیطی اجباری

صفحه 17-28

محمد کیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی


بحران مالی و ارزش آفرینی شرکت ها: آزمون نظریه محتوای اطلاعاتی

صفحه 47-62

محمد ابراهیم حسن خانی؛ صغری براری نوکاشتی؛ سینا خردیار


رابطه گرایشات سهامداران و حمایت از گزارشگری پایدار با نقش میانجی ماکیاولیسم

صفحه 91-104

پریسا آخوندی؛ محمدرضا پورعلی؛ محسن سهرابی عراقی؛ رضیه علی خانی


ارائه الگو شفافیت سود با رویکردالگوریتم اپراتور انتخاب و حداقل زاویه

صفحه 105-120

فردین حافظی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشید نوید؛ روح الله جمشیدپور،


ارزیابی کیفیت حسابرسی در چارچوب تحلیل فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای

صفحه 191-210

مرضیه رضایی؛ رضا فلاح؛ مهدی مران جوری؛ نعمت رستمی مازوئی