درباره نشریه

فصلنامه حاضر با رویکرد علمی پژوهشی و در راستای توسعه دانش حسابداری و حسابرسی و ارائه یافته های علمی نوین همراه با ارائه راه حل های اجرائی و حرفه ای به عنوان نشریه علمی انجمن حسابداری مدیریت ایران منتشر می شود. حوزه موضوعی مجله، حسابداری و حسابرسی با تاکید بر حوزه حسابداری مدیریت و بهره گیری از دانش و علوم بین رشته ای نظیر علوم مالی، سرمایه گذاری، اقتصاد، مهندسی صنایع، ریاضیات کاربردی، علوم رفتاری و مدیریت و رشته های وابسته است که پس از داوری تخصصی و تائید سردبیر و هیات تحریریه و با توجه به ساختار تعریف شده در این راهنما، چاپ می شود، ضرورت دارد به آن توجه گردد. ضمناً مقاله علمی پژوهشی بین رشته ای، کاربردی و همچنین مقاله مروری-تحلیلی که از دانش افزایی نوین و قابل تامل برخوردار باشد، از اولویت چاپ برخوردار است.