اهداف و چشم انداز

1- توسعه علمی و کاربردی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

2- مرجعیت علمی در حوزه حسابداری مدیریت

3- شناسایی و جذب مقالات با کیفیت و نوآور

4- انتشار جدیدترین موضوعات روز حوزه حسابداری و حسابرسی مدیریت