راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضامی شود در تهیه و تنظیم مقالات خود نکات زیر را رعایت نمایند:

1-           مقاله در محیط نرم افزاری  Word2003  یا 2007 Word

 • اندازه کاغذ: A4
 • حاشیه ها (بالا، پایین، چپ و راست) : 3سانتیمتر،
 • فونت متن: فارسیB Nazanin 12، انگلیسی: Times New Roman 10
 • فونت در جداول و نمودارها: فارسی B Nazanin10 ، انگلیسی: Times New Roman 9
 • پس از تایپ مقاله و لحاظ استاندارد های تهیه مقاله، فایل مربوطه را با  از طریق سایت برای فصلنامه ارسال نمایید.
 • برای ارسال مقاله باید در سایت مجله ثبت نام کرده و رمز عبور به آدرس ایمیلی که وارد شده از طریق سامانه ارسال می شود. 

 • تنها شخص نویسنده مسئول در سایت مجله می تواند وضعیت مقاله را در پروفایل خود در سایت مجله رویت کرده و نظرات داوران یا سردبیر را دیده و تغییرات را اعمال کند لذا این نکته را زمان ارسال مقاله در نظر داشته باشید و شخصی که قرار است تغییرات پس از داوری را در سایت مجله اعمال کند نویسنده مسئول در سایت انتخاب کنید (بدیهی است که انتخاب نویسنده مسئول با نظر نویسندگان و موسسه وابسته به ایشان است و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد).

 • از  زمان ارسال مقاله حداکثر 3 هفته تا جواب اولیه (پذیرش اولیه یا رد مقاله) طول خواهد کشید و فرایند داوری مقاله با توجه به پاسخگویی داوران از 1 تا 3 ماه متغیر است و مجله تعهدی برای پاسخ سریع یا رد مقاله پس از این مدت نخواهد داشت. 

 • برای پیگیری مقاله و مشاهده وضعیت مقاله با نام کاربری نویسنده مسئول مقاله وارد سایت مجله شده و از تماس غیر ضروری خودداری فرمایید 

 • در صورت عدم دریافت هیچ جوابی در مورد مقاله و طولانی تر شدن زمان داوری (بیشتر از 3 ماه ) پس از مطمئن شدن از وضعیت مقاله در پروفایل نویسنده مسئول (عدم دریافت نظر داوران) با دفتر مجله روز های دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14-16 تماس حاصل فرمایید 

 • زمان معمول ارائه نظر اولیه هیات تحریره (تائید / عدم تائید)  " جهت تشخیص وجود ارتباط موضوعی مقاله با فصلنامه و دارا بودن نو آوری دانشی مقاله، تا  3 هفته پس از دریافت مقاله می باشد.
 • بدیهی است  زمان های اعلام شده قطعی نبوده و تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی نماید. علیهذا، در صورت عدم پاسخ تا حداکثر 2 ماه بعد از ارسال مقاله، لطفا"، جهت پیگیری با دفتر فصلنامه ارتباط بر قرار نمائید.
 • لازم به ذکر است که جهت افزایش سرعت، دقت وسهولت مکاتبات و فرآیند اعلام وصول، داوری واعلام پذیرش جهت چاپ و غیره، دریافت مقالات فقط از طریق سایت فصلنامه و ایمیل های اتوماتیک ارسالی فصلنامه انجام می گردد.

2 - مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد: دو فایل word  در سامانه باید بار گذاری گردد: 1 فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان و 2 فایل مشخصات کامل نویسندگان

1-2-  فایل مشخصات نویسندگان: (تمامی موارد به فارسی و انگلیسی) صفحه اول مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان) نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود(، رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات به همراه شماره تلفن همراه، نمابر و پست الکترونیک. نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و مؤسسه، دانشگاه یا محل اشتغال به انگلیسی

2-2-  فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان: صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده ی مقاله و کلید واژگان به ز بان فارسیصفحه دوم تا انتهای مقاله شامل  مقدمه و موضوع تحقیق، روش پژوهش،طرح بحث و نتیجه گیری (در حدود 150 تا 200 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 8 واژه).  1-  مقدمه ) مشتمل برتبیین موضوع، بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، پرسش ها و چارچوب مقاله( 2- روش شناسی تحقیق) مشتمل بر روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن ها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری( 3- فرضیه ها یا پرسش های پژوهشی؛ 4- یافته های پژوهش ) مشتمل بر ارایه یافته ها و تحلیل آن، اعم از تفسیر آماری و موضوعی و تخصصی، مقایسه آن با یافته های سایر پژوهش ها و انطباق با نظریه ها.

نکته مهم: نتایج مندرج در جداول آماری، ترجیحاً فارسی شود. 5-  نتیجه گیری و بحث (مشتمل بر خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها 6- فهرست منابع؛ 7- چکیده مقاله به زبان انگلیسی در صفحه آخر )مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده مقاله، واژه گان کلیدی).

3-  شیوه منبع دهی باید به صورت (نام خانوادگی، نام، سال و صفحه)  در متن مقاله مشخص شود . ابتدا در فهرست منابع، منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر گردد. ضمناً منابع به شکل ذیل آورده شوند:

1-3- کتاب : نام خانوادگی نام نویسنده،سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ )ویرایش( محل انتشار :نام ناشر.

مانند: راعی رضا، تلنگی احمد (1383) . مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته . چاپ اول . تهران :انتشارات سمت.

نکته1 - اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، بایستی بین نام هر یک از آنها از ویرگول (،) استفاده نمود.

نکته2- اگر تعداد نویسندگان تا سه نفر باشند ، بایستی نام همه آنها را بنویسیم ولی اگر بیش از سه نفر باشند، بایستی نفر اول را ذکر و برای بقیه عبارت (و دیگران - و همکاران) استفاده شود

2-3-  مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، )سال نگارش(، عنوان مقاله، نام مجله و دوره )یا شماره( مجله، شماره صفحات.

نکته1- اگر شماره صفحات مقاله ها در مجله بصورت متوالی (و نه گسسته) شماره گذاری شده باشند، از نوشتن ماه/ روز و شماره انتشار مجله پرهیز گردد، مانند:  رهنمای رودپشتی، فریدون، زهره حاجیها و علی زارعی سودانی، (1368)، کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام، فصلنامه علمی پژوهشی تولید علم، سال سوم، شماره هفتم.

3-3-در مورد گزارش ها و سایر منابع نیز اطلاعات کامل و کافی ارائه شود.

4-  مقاله های فرستاده شده نباید در مجله های فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ یا به صورت هم زمان به مجله دیگری ارسال شده باشد. ارسال مقاله به مجله به منزله پذیرش تعهد عدم ارائه و چاپ  مقاله در مجله دیگر است.

5-  فصلنامه از پذیرش مقالاتی که موارد شکلی و ساختاری اعلام شده در این راهنما در آنها رعایت نشده باشد معذور است و درصورت ارسال به ایمیل مجله به پست الکترونیکی نویسنده عودت خواهد شد.

6-  فصلنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت.

7-  فصلنامه در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می دارد.

8-  مقالاتی که در منابع و ماخذ آنها از مقالات چاپ شده در شماره های قبلی این فصلنامه استفاده می شود، از اولویت چاپ برخوردار است.

9 - مقالاتی که موضوع آن، دانش و علوم و فنون بین رشته ای و کاربردی باشد، ازاولویت چاپ برخوردار است.

10- درج قدردانی از حامی  و یا تامین کننده اعتبار پژوهشی ( در صورت وجود ) در مقاله

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات 

براساس ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این تاریخ (1402/08/16) از بابت هزینه پردازش مقالات ارائه شده در فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت به ترتیب ذیل عمل می­گردد.

1- همزمان با ثبت مقاله و شروع فرآیند ارسال به داوری، مبلغ 400،000 تومان

2- پس از اخذ نظر داوران محترم و ارسال برای بازنگری مبلغ 600،000 تومان

3- پس از تکمیل فرآیند داوری و همزمان با ارائه نامه پذیرش و مشخص شدن نوبت چاپ مبلغ 500،000 تومان

از نویسندگان دریافت می­گردد.

بدیهی است در صورت عدم تایید مقاله در فرآیند داوری، مبالغ مربوط به ردیف­های 1 و 2 غیر قابل استرداد می­باشد.

نویسنده مقاله باید تصویر فیش واریزی را به عنوان فایل تکمیلی در هنگام ارسال مقاله در سامانه فصلنامه بارگذاری نماید.

شماره حساب انجمن علمی حسابداری مدیریت ایران : 104042481 نزد بانک تجارت شعبه شهرک غرب

شماره کارت انجمن علمی حسابداری مدیریت ایران: 5859837000101614