اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

زهرا دیانتی دیلمی

دکتری حسابداری استادیار- دانشگاه علوم اقتصادی

zahradianatiyahoo.com

یحیی حساس یگانه

دکتری حسابداری دانشیار-دانشگاه علامه طباطبایی

yahya_yeganehyahoo.com

حسین اعتمادی

دکتری حسابداری دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس

etemadihmodares.ac.ir

علی رحمانی

دکتری حسابداری دانشیار-دانشگاه الزهراء

rahmani.aligmail.com

فریدون رهنمای رودپشتی

دکتری مدیریت مالی و حسابداری استاد-دانشگاه آزاد - واحد علوم وتحقیقات

rahnama.roodposhtigmail.com
021-44050657

بیتا مشایخی

دکتری حسابداری دانشیار-دانشگاه تهران

mashaykhiut.ac.ir

محمد ابراهیم محمد پورزرندی

دکتری مدیریت صنعتی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

pourzarandiyahoo.com

هاشم نیکو مرام

دکتری مدیریت مالی و حسابداری استاد- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

nikoomaramhsrbiau.ac.ir
021-44050657

احمد یعقوب نژاد

دکتری مدیریت مالی و حسابداری دانشیار- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

yaghoobnejadyahoo.com

مدیر مسئول

فریدون رهنمای رودپشتی

دکتری مدیریت مالی و حسابداری استاد تمام و عضو هیات علمی̜ دانشکده مدیریت و اقتصاد̜ دانشگاه آزاد اسلامی̜ واحد علوم و تحقیقات ̜ تهران̜ ایران

rahnamaiau.ir

سردبیر

هاشم نیکومرام

دکتری مالی و حسابداری استاد - دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات

nikoomaramhsrbiau.ac.ir
44050657

مدیر داخلی

منصور فیض اله زاده

دکتری مهندسی مالی دانشگاه ازاد- تهران

f.conference94gmail.com